Handelsbetingelser

Generelle Handelsvilkår for Nordjysk Trofæmontering ApS

 1. Generelt 
 • 1.1 Disse vilkår (herefter “Vilkårene” eller “disse Vilkår”) gælder for alle aftaler mellem Nordjysk Trofæmontering ApS, CVR nr. 38214799, Tranekærvej 135, 9490 Pandrup (herefter “NTM”) og en kunde (herefter “Kunden”) vedrørende NTM’s arbejde med konservering, udstopning og/eller trofæbehandling, herunder reparationer o.l., af dyr og jagttrofæer, og Kundens betaling herfor, med mindre andet konkret er aftalt skriftligt.
 1. Indgåelse af aftaler – Tilbud og ordrebekræftelse 
 • 2.1 Indgåelse af aftaler sker ved, at Kunden oplyser sine ønsker til NTM’s arbejde, hvorefter NTM oplyser Kunden om pris og forventet leveringstid, og følgende oplysninger indskrives af parterne i en ordrebekræftelse (“Ordrebekræftelsen”):
 • kundens navn og kontaktoplysninger
 • en række oplysninger om dyret og NTM’s opgave
 • prisen inkl. moms for NTM’s arbejde
 • kundens betaling af depositum og slutbetaling
 • forventet leveringstid.

Kunden accepterer Ordrebekræftelsen ved at underskrive den på stedet eller ved at meddele sin accept til NTM (fx pr. e-mail eller SMS).
Ordrebekræftelsen indeholder en henvisning til disse Vilkår.

 • 2.2 Ordrebekræftelsen er et tilbud til Kunden. Det gælder i 14 kalenderdage og anses for bortfaldet, hvis Kundens accept ikke er kommet frem til NTM senest 14 Kalenderdage efter Ordrebekræftelsens datering. Hvis Kunden accepterer Ordrebekræftelsen efter 14-dages fristen, og NTM alligevel bekræfter aftalen, anses tilbuddet dog for at være accepteret og aftalen indgået.
 • 2.3 Kunden udleverer dyret til NTM, som påbegynder sit arbejde, når Kundens betaling af depositummet, jf. pkt. 5, er modtaget.
 • 2.3 I tilfælde af eventuelle afvigelser mellem Ordrebekræftelsen og Vilkårene gælder det, der står i Ordrebekræftelsen.
 • 2.5 Kunden kan anmode om ændringer i igangværende ordrer, idet enhver ændring dog kan medføre en prisændring og ændring i det forventede leveringstidspunkt.
  Ændringer skal aftales på skrift (fx e-mail eller SMS) for at være gyldige.
 1. NTM’s ydelser og Trofæet 
 • 3.1 NTM v/Kasper Pedersen er autoriseret konservator. NTM’s ydelser omfatter fx konservering, udstopning, montering, behandling, reparation, vedligeholdelse, mv. af dyr, herunder navnlig jagttrofæer. NTM’s ydelse afhænger af, hvad Kunden bestiller hos NTM fra gang til gang. Når NTM er færdig med sit arbejde, udgør dyret/jagttrofæet slutresultatet af NTM’s arbejde (herefter et “Trofæ”, “Trofæet” eller “Trofæer”). NTM udfører sit arbejde omhyggeligt og professionelt, i overensstemmelse med sædvanlig høj faglighed inden for konservatorfeltet.
 • 3.2 NTM bestræber sig på, at Trofæet skal være naturtro og ligne det oprindelige dyr så meget som muligt, med mindre Kunden giver andre instruktioner. Kunden har set NTM’s tidligere arbejde (andre udstoppede dyr og jagttrofæer mv.) på NTM’s hjemmeside eller andre steder, og Kunden har således ud fra NTM’s tidligere arbejde accepteret niveauet og kvaliteten af NTM’s arbejde. Derfor ændrer det ikke på vilkårene for aftalen, såfremt Kunden ikke er tilfreds med Trofæets udseende eller andre forhold vedr. Trofæet. Alene hvis Kunden kan påvise væsentlige fejl og mangler ved Trofæet eller væsentlige konservatorfaglige fejl i NTM’s arbejde, kan Kunden gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. pkt. 6.
 • 3.3 Leveringstid: NTM vil i Ordrebekræftelsen anføre et forventet leveringstidspunkt, hvilket er et estimat og dermed ikke bindende for NTM. Leveringstidspunktet er fastsat af NTM efter bedste skøn baseret på de forhold, der forelå på tidspunktet for aftalens indgåelse. Afvigelser eller overskridelser af det forventede leveringstidspunkt ændrer ikke på vilkårene for aftalen. NTM bestræber sig på at holde Kunden orienteret uden ugrundet ophold, hvis det forventede leveringstidspunkt ikke kan overholdes. Når Trofæet er færdigt, vil NTM orientere Kunden herom og udstede en slutfaktura for NTM’s arbejde, jf. pkt. 5.
 • 3.4 Leveringssted: Trofæet skal afhentes af Kunden på NTM’s adresse. Alene hvis der indgås særskilt skriftlig aftale herom, kan der arrangeres forsendelse af Trofæet til Kundens adresse via en kurerer på Kundens regning, og i så fald anses levering for sket, når Trofæet er kommet frem til Kunden. Købelovens § 73 finder anvendelse.
 • 3.5 Overgang af risiko: Risikoen for Trofæet overgår til Kunden, når Kunden har fået meddelelse om, at Trofæet er færdigt og klart til afhentning. Fra dette tidspunkt har Kunden således risikoen for Trofæets hændelige undergang eller forringelse. NTM har dog ret til at udøve tilbageholdsret i Trofæet i henhold til pkt. 3.8.
 • 3.6 Opfordring til at tegne forsikring: Kunden opfordres til at tegne en selvstændig forsikring af Trofæet for tilfælde af undergang, forringelse, tyveri eller hærværk af Trofæet. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at dyret/Trofæet er dækket af en forsikring senest på tidspunktet for indlevering til NTM, idet NTM ikke kan garantere, at NTM’s eventuelle forsikring dækker alle skadestilfælde.
 • 3.7 Tilbageholdsret: NTM er berettiget til at udøve tilbageholdsret i Trofæet/-erne, indtil alle forfaldne beløb er betalt. Tilbageholdsretten etableres allerede ved indgåelsen af aftalen og ophører på tidspunktet for Kundens fulde og endelige betaling af alle forfaldne beløb og NTM’s udlevering af Trofæet til Kunden. Kunden garanterer, at der ikke inden aftalens indgåelse er etableret rettigheder, såsom panterettigheder eller ejendomsforbehold, i Trofæet.
 • 3.8 Opbevaring i 4 uger efter færdiggørelse: NTM tilbyder at opbevare Trofæet for Kunden uden afregning på NTM’s sted i 4 uger efter, at NTM har meddelt Kunden, at Trofæet er færdigt og klar til afhentning. Samtidig med denne meddelelse, vil NTM udstede slutfakturaen på de resterende 50 % af prisen, jf. også pkt. 5.
 • 3.9 Ugegebyrer for yderligere opbevaring: Hvis Kunden ikke afhenter Trofæet inden for de 4 uger, er NTM berettiget til at opkræve et gebyr på 100 kr. inkl. moms pr. påbegyndt uge efter udløbet af de 4 uger. Hvis den samme Kunde har flere Trofæer til opmagasinering hos NTM efter udløbet af 4 ugers fristen – uanset om der er tale om flere Trofæer i samme ordre, eller flere ordrer a ét Trofæ – gælder ugegebyret pr. Trofæ, dvs. NTM kan opkræve flere ugegebyrer hos den samme Kunde, hvis den pågældende Kunde har flere Trofæer til opmagasinering hos NTM i mere end 4 uger efter forfaldsdato på slutfakturaen/-er. Eventuelle ugegebyrer for NTM’s opbevaring af Trofæet/-er forfalder til betaling straks, og NTM udleverer ikke Trofæet/-erne, før ugegebyrerne og andre forfaldne beløb er fuldt og endeligt betalt.
 • 3.10 Ret til at sælge Trofæet/-er ved manglende afhentning: Hvis Kunden ikke har afhentet et eller flere Trofæer senest 12 måneder efter, at NTM har givet Kunden meddelelse om, at Trofæet er klar til afhentning, er NTM berettiget til – efter at have sendt Kunden et 30 kalenderdages skriftligt varsel herom (kan sendes pr. brev, e-mail eller SMS) – at sælge Trofæet til tredjemand for Kundens regning. Derefter er NTM berettiget til at kræve restbetalingen, ugegebyrer, udgifterne til at sælge Trofæet samt andre tilgodehavender betalt af Kunden straks. Kunden må forvente, at NTM i tilfælde af fortsat manglende betaling vil indlede inkassoproces mod Kunden.
 1. Kundens ydelser
 • 4.1 Kunden skal betale for NTM’s ydelser i henhold til NTM’s anvisninger og instruktioner og i henhold til pkt. 5 og afhente Trofæet hos NTM, jf. pkt. 3.5. Den fulde pris inkl. moms for NTM’s ydelse vil være angivet allerede i Ordrebekræftelsen, jf. pkt. 2.1.
 • 4.2 Kunden er endvidere forpligtet til at betale eventuelle ugegebyrer for NTM’s opbevaring af et eller flere Trofæer, jf. pkt. 3.10, og andre eventuelle beløb,
  som NTM afholder på vegne af Kunden.
 1. Betaling 
 • 5.1 Den fulde pris inkl. moms for NTM’s ydelser vil være angivet allerede i Ordrebekræftelsen, jf. pkt. 2.1. Dette omfatter i sagens natur dog ikke eventuelle ugegebyrer eller andre omkostninger, jf. fx pkt. 3.10-3.11.
 • 5.2 NTM udsteder i forbindelse med Ordrebekræftelsen en faktura for depositummet. Forfaldstid er 8 kalenderdage fra fakturadatoen.
 • 5.3 Når NTM er færdig med arbejdet og Trofæet/-erne er klar til levering/afhentning, orienterer NTM Kunden herom og udsteder samtidig en slutfaktura til Kunden. Forfaldstid er 8 kalenderdage fra fakturadatoen. NTM udleverer ikke Trofæer, før slutfakturaen og eventuelle andre forfaldne beløb er betalt.
 • 5.4 Alle priser angives i danske kroner inkl. moms, told, skatter og andre afgifter. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl, samt moms- og afgiftsændringer. I prisen er eventuelle fragt- og afhentningsomkostninger ikke medtaget, idet Kunden selv skal sørge for afhentning eller fragt, jf. pkt. 3.5.
 • 5.5 Manglende overholdelse af NTM’s betalingsvilkår, herunder fx for sen betaling, anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger NTM til at standse sit arbejde og andre leverancer for Kunden samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse er NTM berettiget til at opkræve et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms. NTM er endvidere berettiget til at kræve renter af forfaldne beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
 • 5.6 NTM er berettiget til at overdrage ubetalte og forfaldne fordringer til tredjemand i forbindelse med inkasso.
 1. Reklamationer 
 • 6.1 Ved afhentning skal Kunden undersøge Trofæet for eventuelle mangler. Vil Kunden påberåbe sig en mangel, skal Kunden give NTM meddelelse herom inden for rimelig tid, efter at Kunden har opdaget manglen. I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen. Rimelig tid i denne forbindelse antages at være ikke mere end 7 kalenderdage.
 • 6.2 Kunden kan alene reklamere over mangler ved NTM’s ydelse. Det betyder fx, at Kunden ikke kan reklamere over et forhold, som hidrører fra dyrets/Trofæets oprindelige tilstand, fx en anomali i øjne, ører, næse, mund, skind, pels, knogler el.lign., eller andre forhold, der ikke skyldes eller kan henføres til NTM’s ydelse.
 • 6.3 Hvis der er tale om en væsentlig mangel og der reklameres rettidigt, tager NTM inden for rimelig tid Trofæet tilbage på NTM’s regning, afhjælper manglen
  og genleverer Trofæet inden for rimelig tid.
 • 6.4 Hvis en mangel efter 3 afhjælpningsforsøg ikke er udbedret, kan Kunden enten kræve et passende afslag i købesummen eller ophæve købet.
 • 6.5 Enhver forandring, reparation, vedligeholdelse eller indgreb i Trofæet, som ikke er foretaget af NTM, fritager NTM for ethvert ansvar og enhver forpligtelse
  i relation til Trofæets stand og kvalitet.
 1. Ansvarsbegrænsning
 • 7.1 For krav, som vedrører NTM’s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte og dokumenterbare økonomisk tab, dog med følgende begrænsninger i pkt. 7.2-7.5:
 • 7.2 NTM’s erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb: (i) 15.000 kr., eller (ii) den fulde pris for Trofæet.
 • 7.3 NTM er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Kunden eller tredjemand for indirekte tab eller følgeskader, der skyldes Kunden eller tredjemands anvendelse og vedligeholdelse af Trofæet eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om NTM er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
 • 7.4 NTM er ikke erstatningsansvarlig for skader, som er dækket af en forsikring, og ansvarsbegrænsningen er kun gældende for skader og beløb, som ikke er dækket af NTM’s erhvervs- og/eller produktansvarsforsikring.
 • 7.5 Skader og tab, der ikke har økonomisk værdi, men fx alene emotionel eller affektionsmæssig værdi, erstattes ikke.
 1. Force Majeure 
 • 8.1 NTM er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller uforholdsmæssigt fordyrer NTM’s opfyldelse af aftalen, såfremt disse omstændigheder indtræder efter Ordrebekræftelsens fremsættelse og ligger uden for NTM’s kontrol og ikke kan bebrejdes NTM.
 1. NTM’s markedsføring 
 • 9.1 NTM har en vederlagsfri ret til at bruge Trofæet i markedsføringsøjemed, herunder fx ved fysisk udstilling af Trofæet på messer o.l., indtil Trofæet er betalt og afhentet af Kunden.
 • 9.2 NTM har en tidsubegrænset og vederlagsfri ret til at bruge fotos eller videomateriale af Trofæet i markedsføringsøjemed, fx på NTM’s hjemmeside.
 1. Klager 
 • 10.2 Med henvisning til Lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven), kan Kunden – hvis denne er forbruger – indbringe klager vedrørende tvister med NTM til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby (se: www.forbrug.dk). Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet eller et andet relevant og godkendt ankenævn. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på forbrug.dk.
 1. Tvister og lovvalg 
 • 11.1 Værneting: Enhver tvist mellem parterne, som ikke løses ad anden vej, skal indbringes for de almindelige domstole.
 • 11.2 Lovvalg: Dansk ret finder anvendelse, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler, som måtte føre til et valg af fremmed ret.

 

 1. Ændringer i Vilkårene 
 • 12.1 NTM kan frit ændre Vilkårene.
 • 12.2 Som udgangspunkt skal Kunden ikke orienteres om vilkårsændringer, med mindre Kundens retsstilling i forhold til en aktuel igangværende opgave forringes. I så fald skal Kunden varsles herom, mindst 10 kalenderdage inden ændringen træder i kraft. Hvis ikke Kunden har protesteret skriftligt over en sådan vilkårsændring senest 9 kalenderdage efter, at NTM har varslet Kunden herom, er vilkårsændringen gældende og bindende mellem parterne.
 • 12.3 De til enhver tid gældende vilkår vil være tilgængelige på NTM’s hjemmeside.